ادیت ساختاری و ویراستاری فنی

ادیت ساختاری و ویراستاری فنی

مقالات علمی به انواع مختلفی نگارش میشوند. تعدای از مهمترین انواع مقالات علمی از این قرار هستند: مقالات اصلی (Original Articles یا Research Articles)مقالات مروری (Review Articles)مقالات موردی (Case Reports)گزارش خلاصه (Brief Reports)سرمقاله (Editorial)نامه (Letter) و … مقالات اصلی ستون فقرات مقالات علمی است و بیش از 90 درصد از مقالات را تشکیل می‌دهند. هر […]