ویراستاری فنی (Style Edit) مقالات

مقالات علمی به انواع مختلفی نگارش میشوند. تعدای از مهمترین انواع مقالات علمی از این قرار هستند:

مقالات اصلی (Original Articles یا Research Articles)
مقالات مروری (Review Articles)
مقالات موردی (Case Reports)
گزارش خلاصه (Brief Reports)
سرمقاله (Editorial)
نامه (Letter)

مقالات اصلی ستون فقرات مقالات علمی است و بیش از 90 درصد از مقالات را تشکیل میدهند. هر کدام از این مقالات باید ساختار خاص خود را داشته باشند و در صورت رعایت نکردن ساختار و بخش های موردنظر قابل چاپ در مجلات معتبر نمیباشند. علاوه بر متن مقاله جداول و تصاویر نیز باید استاندارهای جهانی نگارش علمی را رعایت نمایند.

متخصصین مجرب این مجموعه ساختار مقالات شما کاملا منطبق بر استاندارهای بین المللی و بر پایه اصول مقاله نویسی AMA یا American Medical Association ادیت ساختاری مینمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت سفارشات خود با ما تماس بگیرید.

برای ثبت سفارش خود به قسمت ثبت آنلاین سفارش مراجعه نمایید.